Seiland

Seiland Management AB


Företaget

Seiland Management AB startades 2006 och ägs till 100 % av Terje Pedersen.

Projektledning

Med gedigen erfarenhet av att driva projekt mot uppsatta mål betraktar vi projektledning som en egen profession. Vi menar att en kompetent projektledare kan leda projekt inom vilket område som helst, oavsett tidigare branscherfarenhet.

En bra projektledare ska leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt kostnad, vilket ställer höga krav på kompetens och erfarenhet. Att leda större projekt påminner till stor del om att leda en verksamhet, där projektledaren agerar som projektets VD.

Vi tar ansvar för projektet från start till slut. Tillsammans med beställaren skapar vi förutsättningar för ett bra resultat, genom utformning av rutiner för beslut, uppföljning, mötesplanering etc.

I projektledarrollen ingår även att organisera och strukturera arbetet, samt leda och motivera projektdeltagarna i deras dagliga arbete. Innan vi avslutar vårt engagemang är vi noga med att överföra våra kunskaper till organisationen.

Konsulttjänster

I dagens företagsklimat kan konsulter tyckas som ett slöseri med pengar och resurser. I många sammanhang är dock den bästa lösningen att låta en extern person utföra arbetet. En utomstående konsult har många fördelar, såsom expertkunskap, dedikation, nytt synsätt, osv. vilket i längden ger ett bättre totalresultat än att låta en anställd göra jobbet.

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och effektivisera verksamheten. Detta innefattar såväl teknisk som ekonomisk rådgivning samt genomförande.

Vi utgår alltid ifrån kundens specifika behov och kan erbjuda totallösningar som börjar med förstudie och projektspecifikation, och slutar med uppföljning och utvärdering.

Vi blir er partner på lång eller kort sikt, och hjälper er att nå era uppsatta mål. Hela tiden med tät kommunikation för att uppnå ett optimalt resultat.

Hållbarhet

För att skapa ekologisk hållbarhet krävs ett globalt samarbete och ansvarskännande för allt levande. En förutsättning för att detta ska ske är att människors attityder till miljöproblem och dess lösningar förändras. Det viktigaste är att ändra konsumtionsvanorna, att utveckla teknologin och att planera och styra användningen av naturtillgångarna. Grundtanken skall vara att allt vi använder oss av skall gå att återanvända, samt att vi inte skall lämna några rester efter oss på jorden.

I vårt arbete kommer vi ofta i kontakt med miljöfrågor. Det är vår strävan att alltid verka med en långsiktig ekologisk hållbarhet. Det kan gälla val av energikällor, ställa miljökrav vid upphandlingar, miljökonsekvensutredningar av projekt, osv.
Seiland Management har medarbetare som är specialister på ovanstående frågeställningar och besitter en djup kompetens i att bedöma och utvärdera ekologiska konsekvenser och effekter i olika projekt.


Startsida
« Företaget
Medarbetare
Projekt
Nätverk
Kontakt